Grantiau

NAWDD

 

Grant o £100 i Eisteddfodau Newydd


Adeg digon anodd ac ansicr yw’r cyfnod rhwng penderfynu codi eisteddfod newydd a’i chynnal.

 

I roi cymorth yn yr adeg costus hwnnw mae’r Gymdeithas yn cynnig grant o £100. Mae hwn ar gael i unrhyw eisteddfod newydd sbon neu eisteddfod sydd wedi peidio ers sawl blwyddyn ac am atgyfodi. 

 

Cliciwch isod i gael copi o’r ffurflen gais:

Ffurflen Gais Grant £100

Grant hyd at £50 - 'Sgen ti Dalent?'
**NODER: Bydd y grant hwn yn dod i ben ar 31.3.2024

SgenTiDalent

 

 

 

Y syniad y tu ôl i’r gystadleuaeth hon yw creu ychydig o adloniant yn ystod eisteddfod leol. Dim byd o ddifri, dim ond cystadleuaeth ysgafn i ddiddori cynulleidfa. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion neu grwpiau (ond cofiwch bod modd i chi amrywio’r oedran yn unol â gofynion eich eisteddfod chi).

Ceir 4 munud i ddiddanu’r gynulleidfa drwy: ganu, dawnsio, actio, lefaru, dweud jôcs, canu offeryn, perfformio sgiliau syrcas, gwneud triciau – UNRHYW BETH fydd yn difyrru’r gynulleidfa! (Caniateir 2 funud ychwanegol i osod y llwyfan os yw cystadleuwyr yn dymuno defnyddio props/offer/offerynnau cerdd ayb.)

Y beirniaid fydd y beirniaid canu a llefaru (ac unrhyw feirniad arall sy’n bresennol) ac un o swyddogion yr eisteddfod. Dyfernir y gwobrau gan y beirniaid am y perfformiad/au sydd wedi eu diddanu orau. Rhennir y wobr o £50 fel y maent yn dymuno, ond ni ddylir rhoi mwy na £25 yn wobr gyntaf.

 

Amodau:

Rhaid i’r perfformiad fod yn weddus i gynulleidfa deuluol

Rhaid i’r perfformiad fod yn yr iaith Gymraeg neu’n ddi-iaith

Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir ganddynt mewn cystadleuaeth arall  (h.y. os oes cystadleuaeth “Cân o Sioe Gerdd” yn yr eisteddfod, ni chaniateir cân o sioe gerdd yn y gystadleuaeth ‘Sgen ti Dalent?’)

 

Cliciwch isod i gael ffurflen gais am swm hyd at £50.

 

Sgen ti Dalent (Ffurflen Gymraeg)

 

Sgen ti Dalent (Ffurflen Ddwyieithog)

Raffl Flynyddol

Bob blwyddyn mae'r Gymdeithas yn cynnal raffl fawr, sy'n cael ei thynnu ar Sadwrn olaf yr Eisteddfod Genedlaethol. 
Tua mis Tachwedd, anfonir 10 llyfr o docynnau at bwyllgor pob eisteddfod leol. Gofynnir i chi anfon £20 'nôl atom - sef gwerth 4 llyfr.  Ar ôl hyn, yr eisteddfod leol fydd yn cadw holl elw'r gwerthiant, felly po fwyaf o docynnau a werthir, y mwyaf yw'r elw. Mae hwn wedi profi'n ffordd syml o godi arian at goffrau eich eisteddfod.
Gellir cysylltu â ni er mwyn cael rhagor o lyfrau i'w gwerthu.

Noddwr y raffl yw cwmni Teithiau Elfyn Thomas, ac mae'n diolch ni'n fawr iddynt.